Crear actividad
Jugar Relacionar Columnas

EXABYTE

ZETTABYTE

BYTE

YOTTABYTE

BIT

JOTABYTE

TERABYTE

KILOBYTE

MEGABYTE

PETABYTE

GIGABYTE

SAGANBYTE

GEOPBYTE

BRONTOBYTE

1024 BYTE

1024 GEOB

1024 EB

1024 ZB

1024 PB

1024 BB

1024 SB

1024 KB

CONJUNTO DE 8 BITS

1024 GB

1024 TB

1024 YB

1024 MB

0 o 1